Dek-e-sisesma leciono


La propagado

 
Ne suficas, ke ni lernas Ido, ni mustas anke propagar,

til ke omna homi parlernabos ol. Quale ni propagez?

1. Kontaktez omnakaze kun irga Ido-societo, adminime

  per letri. Ibe tu povas recevar materio e konsili

  (Ratschläge) por la propago. Lektez Ido-jurnali por

  informesar pri la stando dil movado.
  

2. On devas profitar omna metodi di la propago ed
      ausnutzen
 
  akomodar oli a la specala bezono. Irez sempre a la
  anpassen         Bedarf
 
  direciono di la maxim mikra rezisto, t. e. komencez

  la propago ibe, ube tu esperas la maxim facila suceso.

  Do tua unesma problemo esas: ube on povas aquirar

  maxim facile kelka adheranti (Anhänger). Komence okupez

  tu nur pri personi qui interesesas e ne multe penez

  pri personi qui multe resistas. Se tu ja havas kelka 

  samideani, tu povas plu facile vinkar ca rezisto.


   On povas maxim facile sucesar en yunal e kultural

  organizuri. Ne penez pri personi tro okupata.


3. Facez amaso-propago per propagofolii, jurnali e

  publika diskursi.

  a. Se en tua urbo Ido esas nur poke konocata, komencez
  
   la propagado per afisheti    aglutinebla. Uzez
            kleine Zettel anklebbare
 
   omna-semane 1 afisheto por 500 habitanti (do en 

   urbo de dekamil habitanti 20 afisheti). Durigez la 

   afishizado dum 3 monati. Pos 3 monati preske omna 

   habitanti saveskos ke mondolinguo Ido existas.

   
  b. Distributez (verteile) propagofolii en kunveni

   di funcioneri di la partiso, sindikato, yunaro,

   en kunveni di instruktisti e di sovieti dil genitori, 
  
   en kursi di popul-universitato, e c. Distributez la

   propagofolio ante la kunveno, ne pos ol, posible en

   la salono ipsa.


  c. Informez la publiko per kurta artikli en la jurnali

   pri omna eventi di la movado. Indikez sempre adreso!!

   Plurafoya mikra anunci plu bone efikas (wirken) kam

   unfoya granda.


  d. En kunveni di diversa societi diskursez pri Ido.

   Idistal organizuri aranjez nur rare propra publika

   diskurso (ecepte, se on havas eminenta diskursero).


  e. La maxim efikiva propagado esas vendar lerno-

   libri. Vendez lernolibri omnaloke: en kunveni, en la

   fervoyo, en expozerio, gimnastik- e sport-festi e c.
         Ausstellung
 
   Vendigez libri anke da librokomercisti.


  f. Profitez la kongresi por la propago!


4. Merkez: la fakti efikas plu bone kam la argumenti. Ne

  obliviez informar la publiko pri la difuzo (Verbreitung)

  di Ido. Montrez al interesati exterlanda jurnali, letri

  e diversa Ido-libri. Pro to kunportez sempre propagili!

  Invitez omnu al internaciona Ido-kongreso.

  Parolez sempre Ido kun tua samideani en la restoreyo,

  tramvoyo e fervoyo. Per to tu ganos tre multa adheranti.

  Montrez anke en publika diskurso, quale Ido parolesas.
  
 
efikar
efektigar


 
– wirken (z. B. gut)
etwas bewirken
   (z. B. den Krieg = la milito)

Merkez per:

Effekt, effektiv


Radio ed Ido

 

Radio ed Ido


Per linguo on transmisas sua pensi  ad altra personi.
       überträgt   Gedanken
 
Tale la linguo quaze     esas la teknikala
        gewissermaßen          
 
mediacilo        dil idei-transmisado. Vorti skribita,
Vermittelungsinstrument
 
imprimita o parolata funcionas kom portisti di ul idei, a
                       
qui la koncernata  vorti konvencionale   o 
    betreffenden    durch Übereinkunft  
 
tradicionale    koordinesas.
durch Überlieferung beigeordnet sind

 
  Omna nacionala linguo povas plear  ica rolo nur
  jede            spielen   Rolle
 
interne di ula domeno. Nam en altra domeno on
        Gebietes
 
tradicionas koordinar altra vorto al sama ideo. Do

fakte existas frontieri por la linguo parolata.
       Grenzen
 

  Nu,   per Radio nia audiveso   facile acesas la
  nun aber        Hörfähigkeit    betritt
 
domeno di altra lingui. Radio-ondi, jus  livinte
               Wellen eben verlassen habend
 
la emisilo, quik atingas la oreli di mem forega askoltanti.

Ma, ho ve! Vorti parolata perdas omna valoro, se li ne
  o weh               Wert
 
komprenesas.


  Pro to linguo internaciona divenas necesega
               wird  äußerst notwendig
 
por omno, di quo la internaciona karaktero esas evidenta.
                        offenbar
 
  Tala linguo mustas esar preciza e logikala, facile

pronuncebla  e harmonioza, ol mustas esar serviva
auszusprechen  harmonisch      dienen können
 
por omna skopi, ol mustas satisfacar    omna postuli
     Zwecke      zufriedenstellen   Forderungen
 
posibla de linguo, e tamen  ol ne esez desfacile
           dennoch
 
lernebla. Ca grandioza problemo ecelante solvesas
                ist ausgezeichnet gelöst
 
per IDO. - La proletariaro, di qua la chefkaraktero

esas internacioneso, ne omisez  lernar Ido, pro ke Ido
            übergehe
 
e Radio unionite multe augmentos la intelektal armi dil
                  geistigen Waffen
 
laboristaro en lua giganta luktado kultural e klasala.
              Kampfe
                       M. Besecke

La «stranjera» vorto
(Vera anekdoto)

La prezidanto di supera ofico (höheren Amtsstelle) di qua la manio esis supresar la stranjera vorti, demandis de la resortisal (Ressort-) chefo raporto relate la promoco (Beförderung) di ula oficisto. La raporto explikis, ke la promocendo esas tre habila e konciencoza (gewissenhafter) oficisto, tamen mankas a lu la justa «subordino» (Subordination). Sub la vorto «Subordination» la prezidanto facis dika reda streko e skribis sur la marjino (Rand) di la raporto: Pro quo stranjera vorto?! Quale nomesas «Subordination» en Germana?

      Kande lu rividis la raporto, trovesis sub lua remarko: «Subordination» signifikas Germane la esforco semblar plu stulta kam la superiori esas.


«En la lasta yari la Berlinana tramvoyi transportos plu multa kam 300 milion homi.»

«Ton tu ne povas kredigar da me. Tanta homi existas mem ne en la tota Germania.»


La puntizado  (Zeichensetzung)

Die Zeichensetzung ist im allgemeinen wie im Deutschen. Nur der Gebrauch des Kommas weicht etwas ab. Z. B. trennt man im Deutschen durch ein Komma zwei Sätze, bei denen man das substantivo oder pronomo, das durch den zweiten Satz erläutert wird, probeweise durch der-, die-, dasjenige ersetzen könnte, z. B.: Ich nahm den Bleistift (denjenigen), der dort lag. Im Ido kommt hier kein Komma.

 1. Me manjas la cerizi qui esas dolca.  (Diejenigen Kirschen, die süß sind.)
 2. Me ne manjas la cerizi, qui esas dolca.  (Weil sie alle süß sind.)

Als Anführungsstriche gebraucht man  « . . . »


Seko di vorti  (Worttrennung)

In der Worttrennung besteht in Ido die größte Freiheit. Es gilt nur zu beachten, daß zusammengesetzte Wörter in ihre ursprünglichen Teile zerlegt werden, daß jeder Teil mindestens einen Vokal hat und daß man ch und sh nicht trennt.


Iterez la 7-ma leciono!


Nach oben