Dek-e-quaresma leciono


Quale me divenis socialisto

 
Me frequentis la sekundara skolo en urbo situita en
  besuchte   höhere         liegend
 
tre bela montoza regiono. Nia docisto di gimnastiko
         Gegend
 
esis turisto. Lu esis tre inteligenta homo qua savis

vekigar intereso pri la naturo e saneso. Ni, plura amiki,

akompanis  nia docisto exkursante.  Ni divenis forta e
begleiteten       bei Ausflügen  wurden
 
sana. Ni sempre kunportis libri e, dum ke ni sun-balnis,

ni lektis e studiis.


  Nia granda intereso pri higieno     duktis ni al
              Gesundheitslehre
 
universitato. Ni divenis studenti dil medicino.


  Ni diligente lernis ed examenesis kun bona suceso.
   fleißig                 Erfolg

Ni divenis mediki e komencis la kuracado en diversa urbi
                Heilen
 
tante fervoroze, quante ni komencis la studio. Me
   eifrig
 
praktikis en granda industrioza urbo. Kelka amiki

establisis su   en vilaji.
ließen sich nieder
 

  Me konsultesis     da multa maladi. Uldie puerino
   wurde um Rat gefragt
 
vokis me a sua malada matro. Granda muliero jacis
rief                Frau  lag 
 
en mikra chambro. Du pueri ludis apud elua lito. El 
 
febris,   havis kelke lezita    pulmoni ed 
hatte Fieber       angegriffene Lungen
 
hipertrofiinta kordio.
erweitertes  Herz
 

  La febro naskis pro inflamo  dil tonsili. Ca morbo
            Entzündung   Mandeln   Krankheit
 
ne esis grava. Ma el esis pala  e tre magra. On povis
    schwer      bleich
 
vidar la traci di olima   vigoro,   el ya havis forta
     Spuren  einstiger Lebenskraft

osti  e tendini. El naracis, ke lua spozo mortis ante tri
Knochen  Sehnen   erzählte
 
yari. Til lore el esis sana e vigoroza. Depos (seit) ca

tempo el mustas laborar por alimentar la filii. Pos la

laboro en la fabrikerio el mustas laborar heme, netigar

la lojeyo, koquar e pose lavar por la richa vicini. El
                      Nachbarn
 
laboras anke sundie. Audinte co, me konsilis (riet) ad

el restar dum kelka dii en la lito. «Quale, sioro? Me

mustas ganar   pekunio!» - «Vu ya recevas helpo de
    verdienen          bekommen
 
la kaso» - «Yes, sioro mediko, ma ol ne suficas por
                    genügt
 
la dineo.»


  Pos tri dii el komencis laborar. El balde itere divenis

malada. El esis mem plu febla. Quale sanigar ca malado?
          schwacher
 
Me parpensis omna chapitri dil medicino, ma me
         Kapitel
 
obtenis nula konsilo. Me rezolvis sendar la muliero a
erhielt         beschloß
 
sanatorio en montoza regiono, en quala me vivis (lebte)
 
dum mea yuneso. Forsan   la helpo-kaso por maladi
        vielleicht
 
pagos la kusti. Ma qua alimentos la infanti? Me ya

havas multa richa konocati. Me demarshis.     Nulu
         Bekannte   unternahm Schritte
 
asumis    la alimento dil infanti.
nahm auf sich
 

  Pos kelka dii la muliero itere komencis laborar. El

itere divenis malada. Kande me vizitis el triesmafoye,

el tusis  e kelke febris. Kataro di la pulmon-somiti esis
  hustete               Lungenspitzen
 
la diagnozuro.   Depos ca tempo el mustis ofte restar
  Krankheitsbefund
 
heme, e la puerino evanta (alt) 13½ yari, mustis laborar

en fabrikerio por ganar pekunio.


  Dum kurta tempo me havis multa diversa, ma ne

min trista  kazi. Me multe meditis   pri oli. Me
  traurige Fälle     dachte nach
 
konvinkesis,  ke ca kazi ne esas hazarda. Oli
wurde überzeugt          zufällig
 
ritrovesas    en la sama regulozeso kam la bakterii ipsa,
(trovar = finden)
 
quin la medicino konsideras kom la kauzi  di la morbi.
                  Ursachen
 

  Me havis anke altra kazi. Existas richa maladi qui

kuracigas   sua ne-grava maladeso da plura eminenta
lassen heilen                hervorragenden
 
mediki per la maxim apta  metodi. Li pasas longa
       geeignetsten
 
tempo en sanatorio e kuracoloki.


  La kontrasto inter la kazi esis tante surprizanta, ke
                     auffallend
 
me balde intelektis, ke la sociala cirkonstanci ne esas
     einsah          Umstände
 
ignorebla       faktoro por la medicino. Existas
zu vernachlässigender
 
richa homi, existas povra homi: homi kuracebla e homi

nekuracebla.


  Mea amiki vizitis me kelkafoye. Li experiencis
                   machten Erfahrungen
 
same. Ni interkomunikis nia opinioni ed omnu serchis solvo.
              Meinungen    suchte Lösung
 

  Nun la mondomilito eruptis. Ni divenis mediki en

la armeo. Ni mustis explorar  la soldati e konstatar, ka
          untersuchen       feststellen
 
li esas sat  vigoroza por mortigar e maladigar altra homi.
    genug
 
Ni vidis, ke on uzas tanta energio por maladigar la

homi, quanta nultempe uzesis por sanigar li.


  La harda experienci di la milito solvigis multa problemi

da ni. Ni vidis, ke omna eminenta rezultaji di la
                 Ergebnisse
 
medicino ne povas esar utila  por la homaro. Prezente
            nützlich
 
la medicino poke povas sanigar, ma la socio multe povas

maladigar. La sociala cirkonstanci mustas chanjesar.

Lore la medicino, quale anke altra cienci, povas esar

konsilanto di la social institucuri. On mustas eliminar
Ratgeber        Einrichtungen      beseitigen
 
la sociala faktori qui maladigas la homi, on mustas

racionale   institucar la socio e tale preventar la maladesi.
vernunftgemäß              vorbeugen
 

  Ma pro quo la homi ne realigas la social institucuri

qui esas plu bona por li? Ca naiva questiono duktis

ni a ciencala studio di la socio. Per ca studio ni

renkontris ula movado, qua laboras en simila sinso: la
begegneten                  Sinne
 
socialismo. Ni extreme joyis pri ca deskovro  ed
                   Entdeckung 
 
adheris     a ca movado. Laborante en ca movado
schlossen uns an
 
dum multa yari, ni konvinkesis, ke ca movado iras sur

la justa   voyo. Ca movado esas la unika, qua protektas
  richtigen                  unterstützt
 
omna progresala    kozi  e posedas la vigoro por
   fortschrittlichen Sachen  besitzt
 
konstruktar nova socio. La multa dubiti desaparis, qui
                 Zweifel
 
antee paralizis mea volo, e forta volo e rezolvo naskis:
   lähmten
 
laborar kun ca movado por la kulturo e sakrifikar por
                    opfern
 
ol mea omna agadi.
   
 
regiono
kuracar
praktikar
konsultar
lezar
intelektar
rezolvar

 
– Gegend
– heilen
– Praxis treiben
– um Rat fragen
– verletzen
– einsehen, erkennen
– beschließen

Merkez per:
Region
Kur, kurieren
praktizieren, Praktikant
konsultieren (z. B. den Arzt)
lädieren
Intellekt
Resolution = Beschluß

Vortifado

Sufixo -ik  –  krank an ...:
        ftiz-ik-a – schwindsüchtig,  alkohol-ik-a, histeriko – Hysteriker.

Prefixo mis-  –  Unrichtigkeit, Verkehrtheit einer Handlung:

mis-komprenar
mis-parolar
mis-pazo
– mißverstehen
– sich versprechen
– Fehltritt

Erkläre:

Mißbehagen
Mißernte

– des-plezuro
– mala rekolto

mißtrauen
Mißerfolg

– des-fidar
– ne-suceso

Prefixi
sen-
 –  -los, Mangel einer Sache:
        sen-aqua – wasserlos;   sen-nuba – wolkenlos;   sen-pena – mühelos

dis-  –  Trennung, Verteilung:
        dis-donar – verteilen;   dis-suflar – zerblasen

Kande la policisto venis, li diskuris
Kande la policisto venis, li diskuris  (liefen auseinander)

ex-  –  ehemalige Eigenschaft:
        exurbestro, exministro, exprezidanto

mi-  –  halb, zur Hälfte:
        mi-dio – Halbtag;   mi-yaro, mi-luno, mi-matura, mi-laute.


Iterez la 5-ma leciono!
La sufixo -ig

La sufixo -ig kann man zu nominal und auch zu verbal radiki setzen.
Man bekommt in jedem Falle ein verbo transitivo.

    Me netigas mea vesti  (nominal).
    Mea hostino vekigas me  (verbal).

-ig mit verbo ne-transitiva

Me venigas la mediko.
Me dormigas mea frato.
La hostino vekigas me.

La mediko venas.
Mea frato dormas.
Me vekas.

-ig mit verbo transitiva

Me skribigas letro.   (Wer schreibt?)
Me skribigas letro da mea frato.  Mea frato skribas letro.

La ministro docigas Ido dal instruktisti.  La instruktisti docas Ido.

Me reparigas mea biciklo dal mekanikisto.  La mekanikisto reparas la biciklo.

Me querigas (lasse holen) la paketo de la posto da mea frato.  Mea frato queras la paketo.

Me atencigas da vi lernolibro por laboristi.  Vi atencas.
La rakonto memorigas da ni nia infanteso.  Ni memoras.


Nach oben