Dek-e-triesma leciono


Internaciona organizuri e kongresi

 
La internaciona organizuri divenas sempre plu ampla
              werden     umfassender
 
e lia kongresi eventas sempre plu ofte. Plura internaciona

organizuri mem havas permananta komitati, qui direktas

la mondo-politiko. La nacional organizuri pokope perdas

sua nedependeso.

 
  La laboristaro havas du granda internaciona politikal

organizuri: la Duesma Internacionalo e la Triesma Inter-

nacionalo. Existas pluse du sindikatal internacionali:

la Amsterdamana Internacionalo dil Sindikati e la Reda

Internacionalo dil Sindikati. Anke la kooperativi   di la
                   Genossenschaften

laboristi havas internaciona organizuro.

 
  Anke la kapitalista stati fondis  sua «internacionalo»,
               gründeten
 
qua nomesas Ligo dil Nacioni. La Ligo fondesis por
      Völkerbund 
 
diminutar la risko dil exploto,  ma ne por liberigar la
verringern  Gefahr   Ausbeutung
 
homaro del exploteso.


  Kelka kongresi di ca organizuri partoprenesas da

reprezenteri di omna kontinenti. Ma generale admis-
Vertreter      Erdteile        sind zu- 
 
esas   nur 3 til 5 lingui. Co esas granda obstaklo.
gelassen                  Hindernis
 
 
  Per la multa kongresi la internaciona relati   divenas
                      Beziehungen
 
plu intima. Fine la homaro atingos    la kompleta 
              wird erreichen
 
internacioneso, kande nek la grupal  egoismo, nek mori
               Gruppen-       Sitten
 
nek la diverseso di la lingui separos    la homi.
               werden trennen
 
 

La Ligo kontre imperialismo e por nacionala autonomeso


  Se on parolas pri internaciona aferi, on generale
 
fakte    pensas nur ad Europa ed USA (Unionita Stati
tatsächlich denkt
 
di Amerika). Lo cetera konsideresas  kom acesora.
       das übrige wird betrachtet   nebensächlich
 
Ma tale on tote ne atencas, ke Europa (sen Soviet-Uniono)
 
ed USA kune havas nur cirkume 460 milion habitanti

de 1¾ miliard habitanti sur la tota terglobo. E nur
                  Erdkugel 
 
mikra procento  di ca 460 milion arogas a su guvernar
   Prozentsatz         maßt sich an zu beherrschen
 
ed explotar omna ceteri. Do esas komprenenda, ke ne
         übrigen also  zu verstehen
 
nur la proletarii en la kapitalista stati, ma anke la

amasegi    en la kolonial e mi-kolonial landi
großen Massen         halb-
 
opozas su  o mem revoltas  kontre ca poka opreseri.
sich wenden    revoltieren        Unterdrücker
 
  Por kooperigar            la libereso-
  um zu einem Zusammenwirken zu bringen
 
movadi dil opresata populi e kontaktigar       li
               in Verbindung zu bringen
 
kun la laboristal movado en la imperialista stati,

kunvokesis    kongreso ye 10 — 15-ma februaro 1927 en
wurde einberufen
 
Bruxelles. Ol partoprenesis  da 175 delegiti, qui reprezentis
Brüssel  An ihm nahmen teil    Delegierte   vertraten
 
134 organizuri ek 37 landi. Co esis vere internaciona

ago-kongreso. Nam asistis    reprezenteri dil laboristal
         waren anwesend
 
movado e di sinistra borgezal organizuri ek la imperialista

stati kam Chiniani, Hindui, Arabi, negri e t. p. On
     Chinesen Inder  Araber Neger  usw. man
 
fondis  la Ligo kontre imperialismo e por nacional
gründete  Liga 
 
autonomeso.   Olua tasko esas, instruktar la tota
Selbständigkeit         aufzuklären
 
publiko    pri la vera karaktero dil imperialismo e
Öffentlichkeit       Charakter
 
specale dil koloniismo, unionar    e sustenar   la agadi
speziell         zu vereinigen  unterstützen
 
kontre la kolonial opresado ed iniciar amaso-movadi kontre la

imperialismo. Per la koncentro    ed augmento dil
           Zusammenfassung
 
antiimperialista forci ca organizuro multe kontributas al
         Kräfte           beiträgt
 
liberigo dil homaro del kapitalismo.

 
ligo
diminutar
riskar
reprezentar
separar
arogar (a su)
kooperar
kontaktar
unionar
autonoma

 
– Bund
– verringern
– Gefahr laufen
– vertreten, repräsentieren
– trennen, absondern
– sich anmaßen
– gemeinsam wirken
– in Berührung stehen
– vereinigen
– selbständig, selbstregierend

Merkez per:
Liga
minus = weniger
riskieren, Risiko = Gefahr
Repräsentant
separat = abgesondert
arrogant = anmaßend
kooperieren
Kontakt
Union = Vereinigung
autonom, Autonomie

Erudez tu!

 
Lektez laboristal jurnalo, politikal ed ekonomial broshuri.

Existas multa biblioteki. Pruntez lektinda libro. Parto-
             leihe
 
prenez erudal aranjuri     dil laboristala partisi e 
    Bildungs-Veranstaltungen 
 
sindikati. Asistez ciencala     diskursi. Disipez nul
          wissenschaftliche      vergeude
 
energio per lernado di stranjera lingui, lernez la 
            fremder
 
mondolinguo Ido!

Vortifado

Sufixo -iz  –  mit etwas ausstatten, versehen.

koloro
vesto
cirajo
elektro
– Farbe

– Wichse
– Elektrizität
kolor-iz-ar
vest-iz-ar
ciraj-iz-ar
elektr-iz-ar
– färben
– ankleiden
– wichsen
– elektrizieren

Bilde weitere Wörter mit -iz von:

sukro
salo
karaktero

aero
lumo
organo

Iterez la 4-ma leciono!

Prepozicioni

Zu den transitiva verbi kann man immer ein objekto ohne prepoziciono zufügen.  Außerdem können verschiedene Ergänzungen mit prepozicioni folgen.

Z. B. Me  skribas  letro per plumo a mea amiko.
    wer? was tut? was?  womit?   an wen?
    

Auf die ne-transitiva verbi kann kein objekto, aber verschiedene Ergänzungen (komplementi) mit prepozicioni folgen.

Me sidas     sur la stulo.
Übersetze:     Ich esse mit dem Löffel.
Ich esse mit meiner Mutter.

Manche deutsche ne-transitiva verbi werden in Ido mit transitiva verbi übersetzt.

Z. B.: teilnehmen an etwas – partoprenar ulo.
Ich nehme an dem Kongress teil – me partoprenas la kongreso (ohne prepoziciono!).

Il asistis la diskurso – er wohnte dem Vortrag bei.
Me dankas tu – ich danke dir.
"Me dankas a tu"   ist unrichtig.
Me dankas tu pro la jurnalo.

Nach den transitiva verbi steht das infinitivo ohne prepoziciono. Nach den ne-transitiva verbi muß man prepoziciono benützen.

Me volas laborar.   Me lernas natar (schwimmen).

Aber: Me venas por laborar.


Nach oben